3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp ĐHQGHN Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp ĐHQGHN

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP ĐHQGHN

Một vài nét về Trung tâm Nghiên cứu liên ngành Một vài nét về Trung tâm Nghiên cứu liên ngành

Trung tâm nghiên cứu liên ngành trực thuộc Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo mô hình quản lí tinh gọn, chú trọng vào thành lập và duy trì một số nhóm nghiên cứu ở các chủ đề khác nhau.Chức năng của Trung tâm là triển khai các hoạt động khoa học phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mang tín

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2015 Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2015

Trong năm 2015, bên cạnh các hội nghị hội thảo thường niên, khoa sau đại học đã thực hiện một số các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở liên quan tới việc nâng cao năng lực quản lý sau đại học và xây dựng các chương trình mới. Đề tài của thạc sĩ Phùng Thế nghị xây dựng bộ quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ liên ngành và đề tài của TS Dư Đức Thắng liên quan tới xây dựng các luận cứ khoa học và thự

Danh sách đề tài khoa học về Biến đổi khí hậu Danh sách đề tài khoa học về Biến đổi khí hậu

Danh sách đề tài khoa học về Biến đổi khí hậu