Chức năng nhiệm vụ khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Chức năng nhiệm vụ khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội được đổi tên từ Khoa Sau đại học, ĐHQGHN
  theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký nhằm thực hiện
  những chương trình đào tạo đại học, sau đại học mới có tính liên ngành, liên lĩnh vực mới.
   


   
  Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa được ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/3/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

  I. CHỨC NĂNG

  1. Thực hiện những chương trình đào tạo đại học, sau đại học mới và có tính liên ngành, liên lĩnh vực và bồi dưỡng kiến thức thuộc lĩnh vực có liên quan; tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài do ĐHQGHN giao. 
  2. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đặc thù liên ngành, liên lĩnh vực phục vụ đào tạo đại học, sau đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội, mở rộng tầm ảnh hưởng của ĐHQGHN tới các khu vực, tổ chức khác trong và ngoài ĐHQGHN, phục vụ công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo ở ĐHQGHN.
  3. Thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao phù hợp các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

   

  II. NHIỆM VỤ

  1. Đào tạo, bồi dưỡng
  a) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong ĐHQGHN tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo có tính liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.
  b) Triển khai thí điểm các chương trình đào tạo mới và có tính liên ngành; các chương trình liên kết đào tạo quốc tế mới, liên ngành do ĐHQGHN giao nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp với các đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN.
  c) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, bổ túc kiến thức theo nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực khoa học liên ngành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực tổ chức của Khoa; cấp chứng chỉ chứng nhận kết quả học tập cho những người tham gia và hoàn thành các chương trình này.
  d) Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ do Giám đốc ĐHQGHN giao.
  2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ
  a) Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với các chương trình đào tạo do Khoa thực hiện; các hoạt động khoa học phục vụ việc xây dựng mô hình, các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo các lĩnh vực khoa học liên ngành ở ĐHQGHN.
  b) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ liên ngành, các dự án mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ và áp dụng của KH&CN liên ngành.
  3. Tư vấn và dịch vụ
  a) Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cộng đồng trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực tổ chức của Khoa.
  b) Cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động được ĐHQGHN giao theo quy định của pháp luật có liên quan.
  4. Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của ĐHQGHN. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

   
  Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN