Cơ cấu tổ chức Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Cơ cấu tổ chức Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội là Ban chủ nhiệm đứng đầu là TS Nguyễn Thị Hồng Minh. Các đơn vị trực thuộc của Khoa Các khoa học liên ngành gồm ba phòng chức năng và một trung tâm. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Khoa Các khoa học liên ngành: 

   

   

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   

  Chủ nhiệm khoa:

   

  TS Nguyễn Thị Hồng Minh

   

  ĐT: (84-4) 37547716

  Email: minhnth@vnu.edu.vn

  Phó Chủ nhiệm khoa: PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu

  ĐT: (84-4) 37547716 (15)

  Email: nvhieu@ussh.edu.vn

   
  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 
  Chủ tịch Hội đồng  GS.TS Phan Văn Tân
   

  ĐT: (84-4) 37548618

  Email:

     
  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   
  Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

  Trưởng phòng:

  TS. Dư Đức Thắng
   

   ĐT: (84-4) 37547615

  email:thangdd@vnu.edu.vn 

  Chuyên viên:  
  ThS. Phùng Thế Nghị
  TS. Nguyễn Thu Thuỷ
    ThS. Hồ Xuân Hương
    CN. Nguyễn Thị Vân Tú


   Phòng Hành chính tổng hợp

  Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thái
    ĐT: (84-4) 37547619
  Phó phòng, kế toán trưởng ThS. Nguyễn Hồng Hà
   
  Chuyên viên:  
  ThS. Nguyễn Ngọc Anh
  CN. Võ Thị Thanh Tâm
    Vũ Kim Yến
  ThS. Phạm Văn Hứa
  Đặng Việt Hạnh

   
  Phòng Khoa học công nghệ
  và hợp tác phát triển

  Trưởng phòng:  
     ĐT: (84-4) 37549287
  Chuyên viên:  
  TS Nguyễn Hữu Hải
  TS Đỗ Huy Thưởng
  ThS. Ngô Tùng Lâm

   


  Trung tâm Nghiên cứu liên ngành

  Giám đốc  
  Chuyên viên TS Đỗ Hữu Hải
   

  ĐT: (84-4) 37549036

  Email: 

  ThS. Nguyễn Thị Oanh
    ThS. Nguyễn Minh Phương