3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Bổ nhiệm quyền giám đốc mới cho Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ

  Ngày 06 tháng 03 năm 2009, Chủ Nhiệm khoa Sau đại học quyết định bổ nhiệm có thời hạn ThS. Trần Hữu Hiển, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo tiến sĩ, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm.
   

   

   

  - Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia;

   

  - Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

   

  - Căn cứ theo Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội;

   

  - Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp,

   

  Quyết Định: bổ nhiệm có thời hạn ThS. Trần Hữu Hiển, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo tiến sĩ, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm.