3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2015

    Trong năm 2015, bên cạnh các hội nghị hội thảo thường niên, khoa sau đại học đã thực hiện một số các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở liên quan tới việc nâng cao năng lực quản lý sau đại học và xây dựng các chương trình mới.

    Đề tài của  thạc sĩ Phùng Thế nghị xây dựng bộ quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ liên ngành và đề tài của 
    TS Dư Đức Thắng liên quan tới xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đào tạo và nghiên cứu Biến đổi khí hậu cấp độ Tiến sĩ tại ĐHQGHN.

    Các đề tài đã được chuẩn bị công phu được Hội đồng khoa học đào tạo khoa và các hội đồng thẩm định nghiệm thu thông qua trong năm 2015 và đánh giá đạt loại khá. Đây chính là những cơ sở cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo tại Khoa trong thời gian tới.
    [Bản tin Khoa Sau đại học]