3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Một vài nét về Trung tâm Nghiên cứu liên ngành

              Trung tâm nghiên cứu liên ngành trực thuộc Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo mô hình quản lí tinh gọn, chú trọng vào thành lập và duy trì một số nhóm nghiên cứu ở các chủ đề khác nhau.Chức năng của Trung tâm là triển khai các hoạt động khoa học phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mang tính liên ngành, các dự án mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ cộng đồng mang tính liên ngành. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động khoa học hỗ trợ các chương trình đào tạo như hội thảo, seminar, thực địa liên ngành; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và xây dựng các mô hình mang tính liên ngành, có tính thực tiễn cao và tổ chức thực hiện tư vấn, dịch vụ, đào tạo ngắn hạn, các khóa bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ có tính liên ngành nhằm hướng tới những hoạt động mang tính cộng đồng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đinh hướng nghiên cứu chính của Trung tâm tập trung vào: Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; Các nghiên cứu về khoa học mới, khoa học liên ngành; các mô hình thích ứng thông minh và các bộ chỉ số đánh giá tính bền vững/ tính dễ bị tổn thương…
             Với chức năng và nhiệm vụ nêu trên, trung tâm chủ động thu hút các hoạt động thường xuyên bao gồm tổ chức các seminar chuyên môn, các đợt thực địa liên ngành, các hoạt động hằng năm bao gồm hội nghị, hội thảo và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; triển khai các đề tài, dự án, các nghiên cứu do Trung tâm chủ động thu hút, đấu thầu tùy theo từng giai đoạn hoạt động của Trung tâm. Các giảng viên hợp tác với Trung tâm có thể thành lập nhóm nghiên cứu để triển khai các đề tài, dự án của mình. Đội ngũ nghiên cứu viên có thể là học viên học tập tại Khoa, các nghiên cứu sinh, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của các nhà khoa học kiêm nhiệm của Khoa. Các nhiệm vụ KHCN thường xuyên được giao về Trung tâm, do các nhà khoa học cơ hữu và kiêm nhiệm của Khoa thực hiện, trong đó, Khoa đóng vai trò chủ trì. Đội ngũ nghiên cứu viên cơ hữu của Trung tâm (số ít) đóng vai trò điều phối, hỗ trợ các chương trình nghiên cứu, đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu cùng với các nhà khoa học cộng tác với Trung tâm dưới các hình thức như: kiêm nhiệm, cơ hữu một phần, thực hiện các nhiệm vụ do ĐHQGHN giao về NCKH…
               Trung tâm cũng đóng vai trò một địa chỉ để học viên, nghiên cứu sinh của các chương trình đào tạo tại Khoa tham gia các nghiên cứu bước đầu, thực hiện các đề tài nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của các nhà khoa học tham gia cộng tác, với sản phẩm sẽ là các luận văn thạc sĩ, các ấn phẩm khoa học, các báo cáo khoa học…
    OanhNT