3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững

  Ngày 11 tháng 6 năm 2013, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 1956/QĐ-ĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững.

   

   

   

  Theo Quyết định này Khoa Sau đại học và các đơn vị đào tạo liên quan có trách nhiệm tổ chức đào tạo thí điểm trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN hiện hành và khung chương trình đào tạo đã được ban hành theo quyết định số 4588/QĐ-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc ĐHQGHN.
   
  Xem Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Khoa học bền vững tại đây.
   
  Xem Quyết định ban hành Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học bền vững tại đây.
   
   
  Nhóm chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững