3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Triển khai hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học

  Ngày 29/09/2017, ĐHQGHN ban hành hướng dẫn số 3793/HD-DHQGHN về việc hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên (gọi chung là người học) nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình độ cao và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định hướng đổi mới sáng tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Nội dung chính của hướng dẫn làm rõ đối tượng được hỗ trợ; loại hình và các định mức hỗ trợ đối với mỗi công trình và thời gian, hồ sơ đề nghị cũng như cách thức tổ chức thực hiện việc này.

  Theo hướng dẫn, đối tượng là người học đã và đang học tập tại ĐHQGHN có công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ghi địa chỉ ĐHQGHN (tên trường, viện hoặc/và tên quốc tế Vietnam National Uninersity, Hanoi hoặc tên viết tắt VNU).

  Đối tượng là nghiên cứu sinh, công bố quốc tế hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ muốn được hỗ trợ cần phải có nội dung phù hợp với đề tài luận án đang triển khai.

  Mỗi ấn phẩm được công bố hoặc sản phẩm được đăng ký thành công quyền sở hữu trí tuệ được xem xét hỗ trợ 01 lần.

  Các ấn phẩm khoa học công bố quốc tế nằm trong 2 lĩnh vực sau được hỗ trợ:
  • Ấn phẩm thuộc nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và y dược, kỹ thuật và công nghệ công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI và Scopus;
  • Ấn phẩm thuộc nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành: hỗ trợ với các ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của Scimago xếp hạng và các ấn phẩm của các Nhà xuất bản quốc tế có uy tín.
  Các chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ được hỗ trợ bao gồm:
  • Sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế,
  • Sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ cấp,
  • Các bằng sở hữu trí tuệ khác do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.
  ĐHQGHN sẽ tổ chức hỗ trợ các công trình mỗi năm hai đợt vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

  Người học nằm trong các diện trên có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin hoặc nộp hồ sơ đề nghị xét tài trợ vui lòng liên lạc với:
  Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển
  Khoa Các Khoa học liên ngành - ĐHQGHN
  Địa chỉ: Tầng 5, Nhà G7, ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
  (Gặp Mr. Thưởng)