Thạc sĩ Biến đổi khí hậu
Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đối khí hậu gồm 51 tín chỉ. Cụ thể như sau:

 

1. Khối kiến thức chung (11 tín chỉ)

 

-  Triết học 

 

-  Ngoại ngữ cơ bản 

 

-  Ngoại ngữ học thuật 

 

2. Khối kiến cơ sở và chuyên ngành (28 tín chỉ)

 

2.1 Các môn học bắt buộc: 18 tín chỉ (bao gồm 6 môn, mỗi môn 3 tín chỉ)

 

-  Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu

 

-  Đánh giá biến đổi khí hậu

 

-  Tác động của biến đổi khí hậu tới tự nhiên, xã hội và hệ sinh thái

 

-  Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

 

-  Giảm nhẹ và thích ứng với Biến đổi khí hậu: Lý luận và thực tiễn

 

-  Phát triển bền vững

 

 2.2   Các môn học lựa chọn: 10 tín chỉ

 

Học viên lựa chọn 5 môn học thuộc các nhóm kiến thức chuyên sâu, mỗi môn 2 tín chỉ.

 

Nhóm 1.  Khoa học về Biến đổi khí hậu

 

-  Khí tượng nhiệt đới và gió mùa châu Á

 

-  Thiên tai và các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan

 

-  Biến động khí hậu và các hiện tượng cực đoan


-  Động lực học khí hậu nhiệt đới

 

-  Mô hình hóa khí hậu khu vực

 

-  Dự tính khí hậu: Tính bất định và hoạch định chính sách

 

-  Tiểu luận 1

 

Nhóm 2. Tác động của Biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương

 

-  Con người, xã hội và biến đổi khí hậu

 

-   Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên cộng đồng

 

-  Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh của biến đổi khí hậu

 

-  Đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược

 

-  Đánh giá rủi ro tai biến khí hậu

 

-  Kinh tế học của biến đổi khí hậu

 

-  Tiểu luận 2

 

Nhóm 3. Giảm thiểu Biến đổi khí hậu và thích ứng với Biến đổi khí hậu

 

-  Công nghệ và đổi mới

 

-  Công cụ và quá trình quản lý tài nguyên và môi trường

 

-  Phân tích không gian ứng dụng vào thích ứng biến đổi khí hậu

 

-  Quy hoạch lãnh thổ để thích ứng với biến đổi khí hậu

 

-  Tài nguyên năng lượng thế giới và công nghệ năng lượng tái tạo

 

-  Chính sách về biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển

 

-  Truyền thông về biến đổi khí hậu

 

-  Tiểu luận 3

 

3. Luận văn (12 tín chỉ)

 

Xem khung chương trình tiếng Anh


Các tin bài mới:
Các tin bài đã đưa: