3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp ĐHQGHN

  CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP ĐHQGHN

  TT Mẫu Nội dung
  1.  
  QĐ 3839 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
  1.  
  Mẫu 1 Đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
  1.  
  Mẫu 2 Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQG
  1.  
  Mẫu 3 Thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐHQG
  1.  
  Mẫu 4 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐHQG - Dành cho ủy viên phản biện
  1.  
  Mẫu 5 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp ĐHQG - dành cho ủy viên Hội đồng
  1.  
  Mẫu 6 Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQG
  1.  
  Mẫu 7 Lí lịch khoa học
  1.  
  Mẫu 8 Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN
  1.  
  Mẫu 9 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp ĐHQG
  1.  
  Mẫu 10 Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
  1.  
  Mẫu 11 Phiếu thẩm định cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHQG
  1.  
  Mẫu 12 Phiếu nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHQG - Dành cho phản biện
  1.  
  Mẫu 13 Phiếu nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHQG- Dành cho ủy viên Hội đồng