3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

  CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

  TT Mẫu Nội dung
  1.  
  Mẫu 1 Thuyết minh đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 2 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 3 Phiếu đánh giá Đề cương đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 4 Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề cương đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 5 Quyết định giao đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 6 Lí lịch khoa học
  1.  
  Mẫu 7 Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 8 Đơn xin nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 9 Quyết định đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 10 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 11 Phiếu đánh giá kết quả đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 12 Phiếu nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 13 Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 14 Biên bản kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
  1.  
  Mẫu 15 Xác nhận hoàn thiện đề tài cấp cơ sở