3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Họp tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị

  Trong thời gian tháng 2/2017 và tháng 3/2017, Tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Đô thị đã họp 3 phiên để triển khai kế hoạch xây dựng chương trình. Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu của các thành viên được giao nhiệm vụ về các chương trình tương tự trên thế giới, và khung đề xuất chương trình đào tạo, các thành viên tổ công tác đã góp ý cho nhóm chương trình và nhóm tìm hiểu để làm rõ và hoàn thiện khung chương trình, triết lí của chương trình đào tạo.
   
   
  Dự kiến sau giai đoạn 1 của Đề án, bản Dự thảo lần 1 của Đề án sẽ bao gồm các căn cứ khoa học, pháp lí và thực tiễn trên cơ sở khảo sát xã hội, một khung kiến thức thích hợp (được xây dựng theo các mô đun kiến thức) để từ đó các thành viên biên soạn mô tả và xác định các học phần tương ứng.
   
  Giai đoạn 2 sẽ bao gồm việc xây dựng đề cương, hoàn thiện bản thuyết minh Đề án và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến. Đây sẽ là Giai đoạn quan trọng để chuẩn bị cho các khâu thẩm định các cấp, sẽ được tổ chức vào Quí III/2017. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức đào tạo từ tháng 4/2018.
  [Bản tin Khoa Các khoa học liên ngành]