3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Bổ nhiệm quyền giám đốc mới cho Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ Bổ nhiệm quyền giám đốc mới cho Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ

Ngày 06 tháng 03 năm 2009, Chủ Nhiệm khoa Sau đại học quyết định bổ nhiệm có thời hạn ThS. Trần Hữu Hiển, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo tiến sĩ, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm. - Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia; - Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia ban hành kèm theo Quyết định số