Chương trình đào tạo


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững

Ngày 11 tháng 6 năm 2013, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 1956/QĐ-ĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững. Theo Quyết định này Khoa Sau đại học và các đơn vị đào tạo liên quan có trách nhiệm tổ chức đào tạo thí điểm trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN hiện hành và khung chương t

Thành lập Nhóm công tác xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững Thành lập Nhóm công tác xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký Quyết định số 2310/QĐ-ĐT về việc thành lập nhóm công tác xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững. Nhóm công tác có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan để xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững theo Quy định về việc xây dựng và phát triển một số ngày, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế