3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội thảo Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21"

Hội nghị COP 21 đã diễn ra thành công trong năm 2015 với lễ ký kết thoả thuận Paris về một kỳ vọng nhằm hạn chế nhiệt độ địa cầu gia tăng không quá 2 độ C vào cuối thể kỷ. Với vấn đề khó nhất giữa các quốc gia vẫn là tìm được điểm chung giữa hai thái cực, một bên là yêu cầu hỗ trợ từ các nước phát triển và sự đùn đẩy trách nhiệm của các quốc gia phát triển, cuối cùng các quốc gia đã cùng ngồi vào