Thạc sĩ Khoa học bền vững


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Thành lập Nhóm công tác xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững Thành lập Nhóm công tác xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký Quyết định số 2310/QĐ-ĐT về việc thành lập nhóm công tác xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững. Nhóm công tác có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan để xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững theo Quy định về việc xây dựng và phát triển một số ngày, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế