3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Các biểu mẫu,giấy tờ chuẩn bị xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

   
  TT Mẫu Nội dung
  1 Mẫu 1 Phiếu giao nhận hồ sơ xin bảo vệ
  2 Mẫu 2 Đơn xin bảo vệ luận văn
  3 Mẫu 3 Bản nhận xét quá trình thực hiện luận văn
  4 Mẫu 4 Lý lịch khoa học
  5 Mẫu 5 Thông tin luận văn (Tiếng Việt)
  6 Mẫu 5b Thông tin luận văn (Tiếng Anh)